Orientering vedr. anlægsarbejde i Sandtuevej:

Huller i grusvejen

Jeg har aftalt med entreprenøren, at de enten i går el. i dag (7. juni) får retableret gruset ved indkørslen.

Asfaltering

Ifm. projektgennemgang med Bjarne Kjær den 3. maj blev vi enige om at vente med asfaltering indtil vandledningsprojektet var helt gennemført.

Vi har erkendt, at projektet trækker længere ud end forventet, så vi har revideret tidsplanen:

  • Uge 25: Opstart på kloakomlægning i grusvejen mellem indkørsel til grundejerforeningen og ”svinget”
  • Uge 26: Kloakomlægning
  • Uge 27/28: Kantsten samt bom (til fremtidigt cykelsti) sættes. Der asfalteres i indkørslen.

Jeg vil for en god ordens skyld præcisere, at vi er nødt til at fræse i Jeres asfalt igen, forventeligt september 2019.

Det sker pga. en omkobling af vandforsyningen.

Vandtryk

Aalborg Forsyning udsender en generel orientering herom.

 

Med venlig hilsen

EnviDan A/S

 

Christian Winde Pedersen

Mobiltlf.: +45 42 40 26 44

www.envidan.dk

Arbejdsdag 2018.

Afholdes lørdag den 17. august fra kl. 10:00.

Program følger senere.

Information fra Bestyrelsen (marts 2019)

Seneste info. vedr. etablering af Anna Anchers Vej og ændring af vandledninger:

 

Vi har modtaget en præcisering vedr. bygge- og anlægsarbejder.

Aalborg Kommune’s foreskrift for arbejdstid ifm. bygge- og anlægsarbejder:
Der må arbejdes på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 18.00.

Entreprenøren tilstræber at være færdig til kl. 16.00, men har ret til at arbejde til kl. 18.00.

 

Anna Anchers Vej

Sandtuevej-Vandledning


 

Information fra Bestyrelsen (februar 2019)

Grundejerforeningen har modtaget følgende vedr. ændring af vandledninger:

 

Vedr. Anlægsprojektet i Sandtuevej

--- VANDTRYK ---

Vi har fået flere henvendelser vedr. ændring i trykket på vandet.

Beboerforeningen er omkoblet til en _midlertidig_ forsyningsledning i Sandtuevej. Vi må desværre konstatere, at ledningen er en anelse for lille, så det bliver skiftet mandag d. 4 marts.

I vil under alle omstændigheder opleve et fald i vandtrykket i forhold til, hvad I er vandt til, da den midlertidige forsyning foregår fra en lavere trykzone.

Vi forventer, at I vil blive omkoblet til ”normalt” tryk ultimo april/primo maj.

 

--- ASFALT OG RETABLERING ---

Der er udlagt asfalt frem til indkørslen pr. dags dato.

Når udskiftningen af ledningen i indkørslen til Jer er skiftet, bliver fortovsfliserne rettet op og de knækkede fliser bliver skiftet.

Vi har desværre konstateret en mindre skade på kloakledningen på Sandtuevej, så vi afventer asfalteringen af den fremtidige cykelsti vest for indkørslen indtil denne er udbedret.

 

--- VI KOMMER IGEN ---

Vi kommer tilbage og afslutter arbejdet i Letvadvej og ”svinget” ved betonbygværket.

I får en nærmere orientering herom, når vi begynder at nærmere os.

I den forbindelse vil I _ikke_ bliver lukket ude, men der vil ske omkørsel via byggepladsvejen.

Vi forventer først at komme tilbage primo/medio april.

 

 

Med venlig hilsen

EnviDan A/S

 

Christian Winde Pedersen

Mobiltlf.: +45 42 40 26 44

www.envidan.dk

 

 


 

 

Generalforsamling.

Generalforsamling 2019 afholdes torsdag den 14. marts 2019 kl. 19:30.

Indkaldelsen er omdelt 18. februar.


 

Information fra Bestyrelsen (januar 2019)

Grundejerforeningen har modtaget følgende vedr. ændring af vandledninger:

 

Lodsejerinformation i Sandtuevej

Som lovet fremsendes hermed et kort skriv omkring anlægsprojektet på Sandtuevej, der blandt andet berører Jeres boligforening.

Aalborg Vand A/S har dags dato en ældre eternitvandledning, som går på tværs af Sofiendal Enge til Drastrup Kildeplads mod sydvest. I forbindelse med byggeriet i Sofiendal Enge skal ledningen fornyes og placeringen flyttes.

Grundejerforeningen Sandtuevej er blandt andet tilsluttet eternitledningen.

Anlægsprojektet bliver således udført i tre trin, som også fremgår af vedlagte ledningsplan.
Som også nævnt sidst, så er ledningsplanen ikke specielt pædagogisk.

Trin 1: Etablering af midlertidig forsyning (1 lille rør)
Vi etablerer en midlertidig forsyning til Sandtuevej, hvis der måtte ske brud på den eksisterende eternitvandledning i forbindelse med anlægsprojektet.
Det betyder i korte træk, at vi ligger en ny vandledningen ned i græsrabatten fra svinget på Sandtuevej og frem til jeres stophane i asfalten ved indkørslen.

Arbejdet betyder, at vi opbryder noget af asfalten i jeres indkørsel. Ledningen etableres, således der altid er min. 1 kørespor åbent til jeres ejendomme.

Trin 2: Etablering af permanent forsyning (2 store rør)
Vi etablerer den permanente forsyning umiddelbart efter ovennænvte. Der bliver dog ikke lukket vand på de permanente ledninger før april 2019, heraf den midlertidige forsyning.

Asfalten bliver fræst i morgen (onsdag) og forhåbenligvis bliver der sat sugespidser til at sænke grundvandsspejlet minimalt.
Der er åben for adgang i hele perioden og indtil del 1 igangsættes.

Del 1:
Kloakledningen fra jeres indkørsel mod vest i Sandtuevej skal indledningsvist omlægges. Det bliver formegentligt opstartet primo næste uge (uge 4).
Der vil i den periode blive 1-2 dage, hvor I ikke kan komme ind via indkørslen, da arbejdet ”fylder for meget”. Jeg har aftalt med entreprenøren, at de skilter med det ved jeres indkørsel min. 24 timer forinden.

Del 2:
Efter kloakledningen er omlagt bliver de nye vandledninger lagt i jorden.
Der vil i den periode blive 1 dag, hvor I ikke kan komme ind via indkørslen. Vi skilter som ovennævnte.
Imens anlægsarbejdet står på i Sandtuevej øst for jeres indkørsel bliver der åbnet op for adgangsvej via byggepladsvejen og en nyetableret grusvej vest for hestefolden (vist med gult på tegningen).


Så snart ovenstående er afsluttet og vejret tillader det udlægger vi første lag asfalt, så I kan komme uhindret hjem. Der bliver en midlertidig lille kant til den eksisterende asfalt. Den fjerner vi ifm. trin 3.


Trin 3: Etablering af permanent forsyning (2 store rør) – Fortsættelse
Aht. forsyningssikkerheden kan vi ikke lave arbejdet færdig i Sandtuevej ifm. Trin 2.

Vi kommer derfor tilbage ultimo marts/primo april og laver den afsluttende del i Letvadvej-krydset.
Letvadvej og Sandtuevej bliver formegentligt spærret i 14 dage, så adgangen hertil vil ske via byggepladsvejen og den nyetablerede grusvej.

Afslutningsvist bliver ”svinget” på Sandtuevej omkoblet. Det berører ikke jer.

I hører nærmere om ovennævnte, når vi nærmer os.

 

Hermed lidt svar på nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet:

Skal kørepladevejen anvendes som på tegningen?
Svar: Nej, vi vælger i stedet at omdirigere jer til den nye grussti, fordi det virker mere forsvarligt med bedre mulighed for jer til at komme frem.

Kan tracéet ændres, så I i stedet ligger i Letvadvej?
Svar: Nej, det kan vi desværre ikke. Pga. forsyningens idagværende struktur er vi nødt til at skulle ned i Sandtuevej.

Skal der laves cykelsti?
Svar: Ja. Vi retablerer asfaltbelægningen i Sandtuevej vest for jeres indkørsel som stiforløb efter aftale med kommunen.
Der har tidligere været tale om en markvej, men den kommer i stedet hvor den idagværende byggepladsvej befinder sig.

Skal der laves lyskryds i Letvadvej?
Svar: Jeg kan ikke svare med 100 % sikkerhed, men det formoder jeg. Arbejdet bliver desværre ikke koordineret, da vi har en stram deadline med at få udskiftet vores vandledning.

Hvad med renovationen?
Svar: Entreprenøren koordinerer med renovationsvæsenet. Hvis ikke de kan komme til at tømme jeres skraldespande, så er entreprenøren behjælpelig med at fragte skraldespandende hen til et opsamlingssted.

 

Og hvis I har andre spørgsmål, så stil dem endeligt!

 

 

Med venlig hilsen
EnviDan A/S

Christian Winde Pedersen
Mobiltlf.: +45 42 40 26 44
www.envidan.dk

Ledningsplan


 

Information fra Bestyrelsen (november 2018)

Orientering om vandløbsreguleringsprojekt

Vi har modtaget en orientering fra Aalborg Kommune vedr. omlægning af grøfterne omkring os.

Du kan læse mere i brevet nedenfor og på  Aalborg Kommunes hjemmeside.

Orientering om vandløbsreguleringsprojekt


 

Information fra Bestyrelsen (august 2018)

Arbejdsdag lørdag den 18. august fra kl. 13:00.

Se program (klik på billedet):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adgang til områderne omkring Sofiendal Enge.

Bestyrelsen har været i kontakt med Aalborg Kommune i forbindelse med afspærringen af adgangsvejen til området vest for byggepladsen.

Se svarskrivelse og kortskitse nedenfor.

 

Til orientering:

Nord for den nye adgangsvej til byggepladsen (til højre for porten) er der opstået en ny trampesti midt imellem de to byggefelter (følger næsten den midterste lilla linie på kortet). Denne fører direkte ud til de stiplede sorte markveje :-) 

 

SV_ Sofiendal Enge, henvendelse om adgang til området

Kort over Sofiendal Enge (forbindelser)


 

Information fra Bestyrelsen (maj 2018)

Reetablering af rabatter.

Bredbånd Nord / ENIIG har bekræftet at de kommer omkring og udbedrer manglerne efter opgravningen i efteråret 2017.

 

Arbejdsdag 2018.

Afholdes lørdag den 18. august fra kl. 13:00.

Program følger senere.

 

Kontingent 2018.

Husk at kontingentet er nedsat til 2.000,-

Se mere under punkt 'Kontingent'.


 

Information fra Bestyrelsen (august 2017)

Lokalplanforslag 3-5-103: Boliger, Sofiendal Enge Syd, Sofiendal.

Bestyrelsen har udarbejdet og indsendt indsigelse til lokalplanforslaget (se indsigelsen og svar nedenfor).

Den afsluttende godkendelse af lokalplanforslaget foretages af byrådet den 11. september 2017.

 

I forbindelse med indsigelsen har der været flere artikler i de lokale aviser:


Nordjyske.


Hasseris Avis.

 

Svar på indsigelse til lokalplan 3-5-103

Svar på indsigelse fra Grundejerforeningen Sofiendal Enge vedr. lokalplanforslag 3-5-103 Boliger, Sofiendal Enge Syd, Sofiendal.

Indsigelse lokalplan 3-5-103

Offentlig høring vedr. lokalplanforslag 3-5-103 Boliger, Sofiendal Enge Syd, Sofiendal.


 

Information fra Bestyrelsen (maj 2017)

Lokalplanforslag 3-5-103

Kommunen har udsendt lokalplanforslag for Sofiendal Enge i høring. Bestyrelsen har møde om indholdet den 29. maj.

Har du input til forhold som vi bør være opmærksom på, så send en besked via kontaktsiden.

 

Arbejdsdag 2017

Dato for arbejdsdag er fastsat til lørdag den 19. August.

 


 

Information om Nabohjælp

Maj 2016

Information om Vintertjeneste

Maj 2016